ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 934  
เข้าชมปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,516  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายทรงวุฒิ  หน่อแก้วมูล
เบอร์โทรศัพท์ :  0813876857
อีเมล์ :  ole_20111@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  02-06-2546
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้า
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ. 2543 ช่างเทคนิค บริษัทยูนิคไมมิ่งเซอร์วิสเซส จำกัด อ.บ้านแพ้ว จ.สมุครสาคร
พ.ศ. 2544 - 2546 ครูอัตรจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเถิน
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน ครูอัตรจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  พ.ศ. 2539 ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พ.ศ. 2541 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) สถานบันราชภัฎลำปาง
พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มห่วิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วิชาที่สอน :  -การติดตั้งไฟฟ้า
-การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
-การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
-ระบบสื่อสารเตือนภัย
-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  - การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการตรวจรับรองรายงานจัดการพลังงานสำหรับอาคาร
- อบรมการใช้งานครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทำแผนการสอนและสื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดอื่น ๆ :  - ครูดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 16 ม.ค. 2556
- หนึ่งแสนครูดี (คุรุสภา) 16 ม.ค. 2557