ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,114  
เข้าชมปีนี้ : 1,114  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,696  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายวิทยา  ปัญญากาศ
เบอร์โทรศัพท์ :  0
อีเมล์ :  admin@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  09-05-2539
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  งานวิจัยทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน :  2539  อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2541  อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
2547  อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
2548  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
2556  ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  2529-2531 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร (ม.3)
2532-2534 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (ปวช. ไฟฟ้ากำลัง)
2535-2536 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า)
2537-2538 วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน (ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง)       
2547-2548 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ค.อ.ม.ไฟฟ้า)
วิชาที่สอน :  3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า          
3104-2103 ไมโครคอนโทรลเลอร์  
บทความทางวิชาการ :  2549 ชุดสาธิตการควบคุมลิฟต์จำลองด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
2552 เต้ารับประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
2554 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยวงจรรวมดิจิตอล
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :