ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 444  
เข้าชมปีนี้ : 8,800  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,897  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรรณี  ปิ่นวัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ :  0817755689
อีเมล์ :  pinwattana_j@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  15-05-2556
  สาขาวิชา :  ช่างไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาาไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  เครื่องวัด
วงจรไฟฟ้า
การส่องสว่าง
เครื่องกลไฟฟ้า
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ. 2546 - 2556 โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มัธยมศึกษตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ปวส. ราชมงคลพายัพ พ.ศ.2538-2542
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ราชมงคลนนทบุรี พ.ศ. 2542 - 2544
ป.โท ไฟฟ้า พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 - 2552
วิชาที่สอน :  - เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
- เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :