ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายจักรพันธ์  แปงสุข
  นายวสวัตติ์ พิจอมบุตร
  นายไชยรัตน์ สุขสงวน
  นายโกศล ทองเสมอ
  นายชูชัย ทิพย์เจริญ
  นางสิริวรรณ ชัยน่าน
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
  นายสุนทร เหมือนแท้
  นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูจักรพันธ์ แปงสุข
งานสำรวจก่อสร้าง
วิชา สำรวจเพื่อการก่อสร้าง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 491  
เข้าชมปีนี้ : 6,121  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,908  
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (OVEC)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2558
 
ตัวบ่งชี้ 6.4ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. การจัดทำแผนงานโครงการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. จำนวนรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
4. จำนวนรายงาน การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
5. จำนวนรายงาน การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]

มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
ครั้งที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
ครั้งที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
ครั้งที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558 ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
สรุปรวมมาตรฐานที่ 1-7 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 7.1) [เปิด] [เปิด] [เปิด]
สรุป :   ปีการศึกษา 2556      ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556
          อยู่ในระดับคุณภาพ..................      คิดเป็นค่าคะแนน.....................
สรุป :   ปีการศึกษา 2557      ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557
          อยู่ในระดับคุณภาพ..................      คิดเป็นค่าคะแนน.....................
สรุป :   ปีการศึกษา 2558      ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558
          อยู่ในระดับคุณภาพ..................      คิดเป็นค่าคะแนน.....................
 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. แผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. รายงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี                                      [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ
ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายชื่อสาขางานที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. จำนวน รายงานการสำรวจความต้องการ จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. จำนวน สัญญาลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. จำนวน หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. จำนวน หลักฐานการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. จำนวนสาขางาน ที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา                
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จำนวน แผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครู ที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ เทียบกับ จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. รายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. จำนวน รายวิชาที่ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
3. จำนวน รายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
4. จำนวน รายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทำบันทึกหลังการสอน
5. จำนวน รายวิชาที่ครูนำผลจากการสอน ไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนฯ
6. จำนวน รายวิชาที่ครูนำผลจากการวิจัย ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
รายวิชาที่เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น 2556 2557 2558
วิชาที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
วิชาที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
วิชาที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. จำนวน ชื่อสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. จำนวน รายชื่อสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
5. จำนวน รายการทรัพยากรอื่นๆ(เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ) ที่สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด
2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จำนวน รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. จำนวน รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. จำนวน รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
8. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
12. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. งบดำเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน
3. รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
4. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. รายจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด จำแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน
2. ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
3. ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
4. ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ยกเว้น ผู้เรียนที่ออกกลางคัน ระดับ ปวช. ปวส. จำแนกตามชั้นปีประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.9 ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายชื่อผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน ในระดับชั้น ปวช. ปวส. (ที่รับเงินอุดหนุน) จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดของสถานศึกษา (ตามใบ รบ.) ในระดับชั้น ปวช. ปวส.
3. จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ (ตามใบ รบ.) ในระดับชั้น ปวช. ปวส.
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ในระดับชั้น ปวช. ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 1-5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อคุณภาพ  3 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรม  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านการนำไปใช้ประกอบอาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 9  ด้านการบริการชุมชนและสังคม
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและสังคม ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. หลักฐานการจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. จำนวน รายชื่อโครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจโครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. หลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 สิ้นสุดรายการ