ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายจักรพันธ์  แปงสุข
  นายวสวัตติ์ พิจอมบุตร
  นายไชยรัตน์ สุขสงวน
  นายโกศล ทองเสมอ
  นายชูชัย ทิพย์เจริญ
  นางสิริวรรณ ชัยน่าน
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
  นายสุนทร เหมือนแท้
  นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูจักรพันธ์ แปงสุข
งานสำรวจก่อสร้าง
วิชา สำรวจเพื่อการก่อสร้าง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 278  
เข้าชมปีนี้ : 3,215  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,779  
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (OVEC)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2558
 
ตัวบ่งชี้ 3.3ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. การจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]

ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การนำความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 9 ประเภท และมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนโครงการบริหารความเสี่ยง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
          1.1 โครงการด้านความปลอดภัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
          1.2 โครงการด้านการทะเลาะวิวาท [เปิด] [เปิด] [เปิด]
          1.3 โครงการด้านสิ่งเสพติด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
          1.4 โครงการด้านสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
          1.5 โครงการด้านการพนันและการมั่วสุม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. จำนวนโครงการทั้งหมด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. จำนวนโครงการที่ได้ประเมินผล [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. มีการนำผลประเมินไปใช้ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. สถิติความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การจัดปฐมนิเทศผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การดำเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพี่อร่วมกันดูแลผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. แผนงานโครงการ และรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน การดำเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์โดยครูบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด
2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
4. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ด้านวิชาการวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
8. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
12. รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ด้านวิชาการวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. งบดำเนินการของสถานศึกษา
2. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน
3. รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
4. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสำหรับการบริการวิชาการ วิชาชีพ
5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดทำ และดำเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. รายจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แบบสรุประดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1.จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2.จำนวนสาขางาน
3.จำนวนผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4.จำนวน  โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
5. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
6. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. รายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
8. การจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3ปวส.2ทั้งหมด จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ในแต่ละสาขางาน
3. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
5. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
6. รายชื่อผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3ปวส.2ทั้งหมด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. รายชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
8. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัล [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูทั้งหมด จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในแต่ละสาขางาน
3. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
5. จำนวนโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
6.รายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
7.การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนในสถานศึกษา
3. จำนวนโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. จำนวนผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ
5. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ
6. จำนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ
7. จำนวนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
8. จำนวนรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกฯ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อผู้เรียนในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
12. รายชื่อผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนในสถานศึกษา
3. จำนวนโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. จำนวนผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ
5. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ
6. จำนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ
7. จำนวนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
8. จำนวนรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกฯ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อผู้เรียนในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
12. รายชื่อผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. จำนวนผู้เรียนในสถานศึกษา
3. จำนวนโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการกีฬา และนันทนาการ
4. จำนวนผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ
5. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ
6. จำนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ
7. จำนวนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมฯ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
8. จำนวนรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกฯ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อผู้เรียนในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
12. รายชื่อผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฯ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
  
 ดูข้อมูลตัวบ่งชีี้อื่นเพิ่มเติม กรุณาคลิกเมนูถัดไป >>