ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายจักรพันธ์  แปงสุข
  นายวสวัตติ์ พิจอมบุตร
  นายไชยรัตน์ สุขสงวน
  นายโกศล ทองเสมอ
  นายชูชัย ทิพย์เจริญ
  นางสิริวรรณ ชัยน่าน
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
  นายสุนทร เหมือนแท้
  นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูจักรพันธ์ แปงสุข
งานสำรวจก่อสร้าง
วิชา สำรวจเพื่อการก่อสร้าง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 490  
เข้าชมปีนี้ : 6,120  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,907  
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (OVEC)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2558
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2เกี่ยวกับ      
          1.1 ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด                    
          1.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
          1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน            
          1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป   
          1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.จำแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 1-5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์    [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ(หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน) ที่มีต่อคุณภาพ 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ    [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพ 3ด้านของผู้เรียน   [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อคุณภาพ 3ด้านของผู้เรียน    [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. หลักฐานการกำหนดเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน    
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน    
3. จำนวนรายชื่อผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3ปวส.2จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
          3.1ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียบครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   
          3.2ข้อมูลผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                    
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา         
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขงาน           
          1.1 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ V-NET
          1.2 ผลการทดสอบ V-NETจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)          
          1.3 จำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายชื่อผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
          1.1 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ V-NET        
          1.2 ผลการทดสอบ V-NETจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) กลุ่มภาษาอังกฤษ         
          1.3 จำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ               
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติกลุ่มภาษาอังกฤษจำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายชื่อผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน             
          1.1 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ในแต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
          1.2 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)        
          1.3 จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1.หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สำเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน
          1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน ในระดับชั้น ปวช. ปวส. (ที่รับเงินอุดหนุน) จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
          1.2 ข้อมูลผู้สำเร็จทั้งหมดของสถานศึกษา (ตามใบ รบ.) ในระดับชั้น ปวช. ปวส.
          1.3 ข้อมูลผู้สำเร็จทั้งหมดจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ฃ ในระดับชั้น ปวช. ปวส.
          1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สำเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น
          1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ในระดับชั้น ปวช. ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. ข้อมูลผู้สำเร็จทั้งหมดของสถานศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาทีผ่านมา            
2. ข้อมูลผู้สำเร็จจำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ในสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ พร้อมจำนวน รายชื่อสถานประกอบการ             
3. จำนวนผู้สำเร็จที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี พร้อมจำนวนรายชื่อ สถานที่ประกอบอาชีพ
4. จำนวนผู้สำเร็จที่ศึกษาต่อภายใน 1ปี พร้อมจำนวน รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้อยละของผู้สำเร็จที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีเทียบกับ
ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประมาณค่า 1-5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (หน่วยงานที่รับผู้สำเร็จเข้าทำงาน)ที่มีต่อคุณภาพ 3ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปด้านสมรรถนะวิชาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพ 3ด้านของผู้สำเร็จ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพ 3ด้านของผู้สำเร็จ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 3ด้านของผู้สำเร็จ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายชื่อสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา  [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. จำนวนรายงานการสำรวจความต้องการหรือจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3. จำนวนสัญญาลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
4. จำนวนหลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. จำนวนหลักฐานการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. จำนวนหลักฐานที่สาขางานได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3ปีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน
3. จำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
4. ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ เทียบกับ จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
5. จำนวนหลักฐานการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน
3. จำนวนรายวิชาที่ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
4. จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
5. จำนวนรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทำบันทึกหลังการสอน
6. จำนวนรายวิชาที่ครูนำผลจากการสอน ไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนฯ
7. จำนวนรายวิชาที่ครูนำผลจากการวิจัย ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. คำสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การกำหนดแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทุกรายวิชา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ที่เหมาะสม ของครูทุกคน ทุกรายวิชา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
6. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคน ทุกรายวิชา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. การนำผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูทุกคน ทุกรายวิชา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนรายชื่อสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและทำความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมคู่มือการฝึกงาน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การนิเทศฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การวัดผลและประเมินผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
6. การสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนำผลไปปรับปรุง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. ร้อยละของสาขางานที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. แผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. รายงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [เปิด] [เปิด] [เปิด]