ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปรัชญา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.4-6.4
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 7.1-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
บริการวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวสุพรรษา ตุ้ยเต็มวงค์
  นางสาวชุติมา ปินตา
  นางพนิดา วงศ์ชุมภู
  นางปราณี เสนาสังข์
  นางรัชนี รักจิตร์
  นางสาวยุพิน แท่นมณี
  นางสาวยอดปรารถนา สมณะ
  นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
ครูรัชนี
ชืวืตสัตย์
กืฬาตกปลา
รัชนื
ratchanee
วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ครูปราณี
หน่วยที่1
นางสาวยุพิน แท่นมณี
ครูปราณี
วิทยาศาสตร์
ครูสุพรรษา
YouTube
Unit 1
English for the Workplace
ครูชุติมา
เลือกตั้งพม่า 2558
การเมืองการปกครองของไทย
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 685  
เข้าชมปีนี้ : 6,295  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,394  
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 7.1-9.1
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (OVEC)
แผนกวิชาสามัญสัมมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2558
 
มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. การนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
ครั้งที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
ครั้งที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
ครั้งที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558 ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
สรุปรวมมาตรฐานที่ 1-7 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 7.1) [เปิด] [เปิด] [เปิด]
สรุป :   ปีการศึกษา 2556      ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556
          อยู่ในระดับคุณภาพ..................      คิดเป็นค่าคะแนน.....................
สรุป :   ปีการศึกษา 2557      ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557
          อยู่ในระดับคุณภาพ..................      คิดเป็นค่าคะแนน.....................
สรุป :   ปีการศึกษา 2558      ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558
          อยู่ในระดับคุณภาพ..................      คิดเป็นค่าคะแนน.....................
 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. แผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. รายงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี                                      [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ
ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายชื่อสาขางานที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. จำนวน รายงานการสำรวจความต้องการ จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. จำนวน สัญญาลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. จำนวน หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. จำนวน หลักฐานการประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. จำนวนสาขางาน ที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา                
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. จำนวน แผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครู ที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ เทียบกับ จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. รายชื่อครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. จำนวน รายวิชาที่ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
3. จำนวน รายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
4. จำนวน รายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูทำบันทึกหลังการสอน
5. จำนวน รายวิชาที่ครูนำผลจากการสอน ไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนฯ
6. จำนวน รายวิชาที่ครูนำผลจากการวิจัย ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. คำสั่งมอบหมายวิชาสอน หรือตารางสอน [เปิด] [เปิด] [เปิด]
รายวิชาที่เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น 2556 2557 2558
วิชาที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
วิชาที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
วิชาที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. จำนวน ชื่อสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. จำนวน รายชื่อสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
5. จำนวน รายการทรัพยากรอื่นๆ(เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ) ที่สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด
2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จำนวน รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. จำนวน รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. จำนวน รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
7. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมด [เปิด] [เปิด] [เปิด]
8. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
9. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
10. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
11. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
12. รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. งบดำเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน
3. รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
4. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. รายจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด จำแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน
2. ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
3. ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
4. ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ยกเว้น ผู้เรียนที่ออกกลางคัน ระดับ ปวช. ปวส. จำแนกตามชั้นปีประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.9 ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. จำนวน รายชื่อผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน ในระดับชั้น ปวช. ปวส. (ที่รับเงินอุดหนุน) จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดของสถานศึกษา (ตามใบ รบ.) ในระดับชั้น ปวช. ปวส.
3. จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ (ตามใบ รบ.) ในระดับชั้น ปวช. ปวส.
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ในระดับชั้น ปวช. ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
[เปิด] [เปิด] [เปิด]
บทสรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 2556 2557 2558
โครงการที่ 1 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 2 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
โครงการที่ 3 … [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
ตัวบ่งชี้ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 1-5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อคุณภาพ  3 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรม  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านการนำไปใช้ประกอบอาชีพ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 
มาตรฐานที่ 9  ด้านการบริการชุมชนและสังคม
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและสังคม ปีการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 2556 2557 2558
1. หลักฐานการจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
2. จำนวน รายชื่อโครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจโครงการ หรือกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนและสังคม [เปิด] [เปิด] [เปิด]
5. หลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ [เปิด] [เปิด] [เปิด]
 สิ้นสุดรายการ