::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 46  
เข้าชมเดือนนี้ : 831  
เข้าชมปีนี้ : 10,453  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,396  
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ