::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 45  
เข้าชมเดือนนี้ : 744  
เข้าชมปีนี้ : 12,089  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,334  
  -การปฏิบัติงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน ( O13 )
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร << click here
- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ << click here
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา << click here
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ << click here
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
- งานวิทยบริการและห้องสมุด