::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 
  การพ้นสภาพนักศึกษา ปวช ปวส. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2 / 2560 
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 
  ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ระดับปวช. และปวส. (แก้ไข) 
  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  ยอดการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุง 28 มีค 61 
  การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาเดิม) 
  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2