ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตาปีการศึกษา 2557

( วิทยาลัยเทคนิคลำปาง )

 

 

หนังสือนำส่ง

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับนักเรียนประเภทโควตาฯ

แบบฟอร์มสรุปรายชื่อนักเรียน (เอกสารหมายเลข 1)

ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2)

 

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เลขที่  15  ถ.ท่าคราวน้อย   ต.สบตุ๋ย   อ.เมือง   จ. ลำปาง   52100    
โทร 0-5422-3006  โทรสาร  0-5422-4426   E - mail : lampangtc.plan@gmail.com